Lockpicker.pl
Poznaj wiedzę, ucz się i zostań ekspertem w lockpickingu!

Regulamin Programu Partnerskiego Lockpicker.pl

§ 1 INFORMACJE WSTĘPNE


 1. Organizatorem Programu Partnerskiego Lockpicker.pl (zwanego dalej "Programem") oraz serwisu internetowego zlokalizowanego w domenie lockpicker.pl (zwanego dalej "Sklepem") jest firma:
  Lockpicker
  41-800 Zabrze
  ul. Łanowa 4/3
  Email:biuro@lockpicker.pl
  NIP: 6482612459
  REGON: 241328870
  Bank: ING Bank Śląski
  Konto: 48 1050 1298 1000 0090 6990 6577
  (zwana dalej „Organizatorem”). Każda osoba fizyczna lub inny podmiot zakwalifikowany do współpracy w ramach Sieci jest Partnerem Organizatora i tak będzie dalej określany w niniejszym Regulaminie.
 2. Postanowienia Regulaminu Programu Partnerskiego Lockpicker.pl (zwanego dalej "Regulaminem"), wraz z wszelkimi załącznikami lub dodatkami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem, a osobami kandydującymi do zostania Partnerem oraz osobami, które już Partnerami zostały, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Organizatorem.
 3. Każda osoba pragnąca zostać Partnerem oraz osoby, które w chwili ustanowienia niniejszego Regulaminu są już Partnerami, zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminem Serwisu Lockpicker.pl, gdyż nabycie statusu Partnera jest jednoznaczne z wyrażeniem bezwarunkowej zgody na zasady przewidziane treścią wymienionych dokumentów. Osoby te zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień rzeczonych regulacji, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia współpracy z nimi przez Organizatora.
 4. Współpraca w ramach Programu jest dobrowolna i bezpłatna. Każdy Partner, w dowolnym momencie może zrezygnować ze współpracy składając stosowne oświadczenie Organizatorowi wysyłając je na adres e-mail pp@lockpicker.pl z adresu podanego podczas rejestracji w Programie.
 5. Poprzez współpracę w ramach Programu, Partnerzy polecają produkty dostępne w Sklepie, w zamian za co otrzymują środki pieniężne, według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2 NABYCIE STATUSU PARTNERA


 1. O status Partnera mogą ubiegać się osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące rezydentami w rozumieniu przepisów podatkowych, które mają ukończone 18 lat oraz osoby w wieku powyżej 16 lat, lecz tylko za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych (np. rodziców czy opiekunów) wyrażoną na piśmie i przesłaną na adres siedziby Organizatora.
 2. O status Partnera mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz inne podmioty i instytucje mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę prawną, o ile mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.
 3. Warunkiem niezbędnym do uzyskania statusu Partnera jest rejestracja w Programie pod adresem: http://www.lockpicker.pl/partner/rejestracja/.
 4. Po poprawnej rejestracji i jednoczesnym nabyciu statusu Partnera, Partner otrzymuje dostęp do Panelu Partnera (zwanego dalej „Panelem”).
 5. Organizatorowi przysługuje prawo odmowy nadania danemu kandydatowi statusu Partnera, bez podawania przyczyn swojej decyzji.
 6. Przed wypłaceniem pierwszego wynagrodzenia z tytułu Programu, Partner zobowiązany jest uzupełnić formularz danych osobowych dostępny w Panelu. Po zgromadzeniu kwoty określonej jako minimalna kwota wypłaty w załączniku 1. niniejszego Regulaminu Partner zobowiązany jest wygenerować (korzystając z funkcjonalności Panelu) Umowę o współpracy zwaną dalej "Umową" i przesłać ją na adres Organizatora.

§ 3 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 1. Każdy kandydat na Partnera wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz na dalszych etapach współpracy. Zgromadzone dane będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym między innymi w celu informowania Partnerów o nowych promocjach i usługach w ramach Programu, specjalnych ofertach oraz w celu realizacji umowy.
 2. Każda osoba z chwilą uzyskania statusu Partnera, wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości na podany przez siebie adres poczty elektronicznej (e-mail), o tematyce związanej z przedmiotem Programu, a także zawierających informacje handlowe o nowych produktach lub usługach, promocjach w Programie, a także promujących produkty partnerów handlowych Organizatora.
 3. Każdemu Partnerowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania, co może być dokonywane samodzielnie przez Partnera za pośrednictwem Panelu.
 4. Usunięcie danych przez Partnera, albo skierowane do Organizatora żądania usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem, oznacza zakończenie współpracy w ramach Programu z inicjatywy Partnera, z wszelkimi tego konsekwencjami określonymi Regulaminem.

§ 4 ZASADY DZIAŁALNOŚCI PARTNERA


 1. Podstawowym zadaniem Partnera jest zwiększanie przychodów Organizatora z tytułu sprzedaży usług i produktów oferowanych w Sklepie lub promowanie Programu poprzez pośrednie lub bezpośrednie zapraszanie osób trzecich do dokonywania zakupów lub innych czynności w Sklepie.
 2. Warunkiem niezbędnym do uznania danego klienta Serwisu, za osobę poleconą przez danego Partnera, jest to, aby taka osoba weszła na Serwis Organizatora przy wykorzystaniu narzędzi identyfikujących Partnera, udostępnionych mu w Panelu, co pozwoli na przypisanie w bazie danych danego klienta do konkretnego Partnera, od czego w efekcie uzależnione jest nabywanie przez Partnerów korzyści z tytułu współpracy w ramach Programu.
 3. Narzędzia udostępnione w Panelu mogą być wykorzystywane przez Partnerów w dowolny sposób, tak jednak, aby nie powodowało to naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani też:
  • nie nosiło znamion przesyłania nie zamówionej informacji handlowej,
  • nie naruszało prawa do prywatności osób, którym hiperłącze jest przekazywane,
  • nie nosiło znamion spamu (masowa wysyłka listów/wiadomości/postów do osób, które mogą sobie tego nie życzyć).
 4. Banery i inne formy reklam stworzone samodzielnie przez Partnerów prowadzące do Sklepu Organizatora mogą być umiejscawiane przez Partnerów na stronach i serwisach WWW, na których Partnerzy mają prawa do zamieszczania materiałów reklamowych, a Organizator nie sprzeciwi się zamieszczeniu reklamy na konkretnych stronach lub serwisach WWW, ze względu na ich tematykę, wygląd, funkcjonalność lub z innych powodów nie uzna, iż nie nadają się one do zamieszczenia tam materiałów reklamujących Sklep lub Program.
 5. Zabronione jest promowanie dowolnego Serwisu Organizatora z wykorzystaniem wulgaryzmów, wyrażeń obrażających uczucia religijne, preferencje seksualne lub podszywanie się pod firmę aktualnie funkcjonująca już w obrocie. Powyższe zapisy dotyczą także nazw subdomen lub domen, pod którymi działa stworzony przez Sprzedawcę Sklep.
 6. Niedozwolone jest podejmowanie następujących działań:
  • stosowania hiperłącza aktywowanego automatycznie po wejściu lub wyjściu ze strony WWW, na której jest ono zamieszczone (chyba, że strona taka nie zawiera treści i służy wyłącznie jako przekierowanie do innej strony WWW),
  • uzależnienia dostępu do usług oferowanych na stronie lub serwisie WWW od: aktywacji hiperłącza zawierającego link identyfikujący Partnera, kliknięcia w reklamę, przejścia do tego serwisu WWW poprzez baner reklamowy, dokonania rejestracji lub zakupu dokonanego w takim serwisie WWW,
  • rozsyłania masowej informacji o stronie WWW zawierającej jakąkolwiek formę reklamy Sklepu Organizatora do użytkowników Internetu (tzw. spamming), przy użyciu dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.),
  • podszywania się pod Sklep lub Organizatora we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, reklamach, anonsach, na własnych stronach WWW, we własnych materiałach promocyjnych, niezależnie od formy promowania Sklepu Organizatora,
  • umieszczania stron w domenach należących do Organizatora w systemach typu click-harvester oraz wymiany ruchu na stronach WWW, w przypadkach, gdy dodawaną stroną do takiego systemu miałaby być bezpośrednio strona znajdująca się na serwerze Organizatora,
 7. Przekierowanie Sklepu powinno być potwierdzone świadomym i zamierzonym kliknięciem, lub czynnością wykonaną przez odwiedzającego. Przekierowanie nie może być w żaden sposób wymuszone.

§ 5 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE


 1. Efektem pierwszego wejścia danej osoby do Sklepu Organizatora poprzez link identyfikujący Partnera jest zapisanie pliku 'cookie' w systemie informatycznym tej osoby. Plik ten pozwala na identyfikację wizyt w Sklepie Organizatora przez danego klienta jako poleconego przez konkretnego Partnera. 'Cookie' może zostać zastąpione przez analogiczny plik innego Partnera (tzw. nadpisanie - w jednym systemie informatycznym może być zapisany tylko jeden plik 'cookie').
 2. Partnerowi naliczana jest prowizja bezpośrednia wtedy, gdy w chwili zakupu, w systemie informatycznym danego klienta zapisane jest 'cookie' tego Partnera.
 3. Jeśli dana osoba po odwiedzeniu Sklepu przez link Partnera przystąpi do Programu, automatycznie staje się członkiem tzw. drugiego poziomu tego Partnera (zwanego dalej „Drugim poziomem”). Partnerowi przysługuje prowizja drugiego poziomu od prowizji uzyskanych przez poleconych w ten sposób Partnerów.
 4. Jeśli dana osoba po odwiedzeniu Sklepu przez link Partnera Drugiego poziomu przystąpi do Programu, automatycznie staje się członkiem tzw. trzeciego poziomu Partnera (zwanego dalej „Trzecim poziomem”). Partnerowi przysługuje prowizja trzeciego poziomu od prowizji uzyskanych przez poleconych w ten sposób Partnerów.
 5. Z uwagi na wyżej opisane uwarunkowania techniczne Sklepu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie systemów informatycznych zarówno Partnerów, jak i osób wchodzących do Sklepu Organizatora w wyniku działań Partnerów, co dotyczy w szczególności możliwości zapisywania i przechowywania plików 'cookies' w tych systemach informatycznych, posługiwanie się informacjami zmienionymi w stosunku do tych, które zostały przypisane w bazie danych Organizatora, które mogą spowodować nieprawidłowości w identyfikowaniu działań lub podmiotów, od których zależne jest przyznawanie Partnerom korzyści z tytułu współpracy w ramach Programu.
 6. Prowizja Partnera może zostać wycofana, w przypadku gdy przypisany do Partnera Klient zażąda zwrotu pieniędzy za produkt zakupiony w sklepie, zgodnie z obowiązującym w danej chwili prawem dotyczącym zakupów poza siedzibą firmy. W żadnym przypadku nie może doprowadzić to do obciążenia Partnera jakimikolwiek dodatkowymi kosztami.
 7. Ilość środków przyznawanych Partnerowi w zamian za zakupy poleconych klientów podana jest w Panelu.

§ 6 ZASADY WYDAWANIA KORZYŚCI


 1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Partnerzy mogą żądać od Organizatora wypłacenia środków finansowych zgromadzonych w ramach Programu.
 2. Warunkiem udostępnienia Partnerowi opcji wypłaty środków pieniężnych, po ich przeliczeniu w stosunku do zebranych punktów w Panelu, jest uzupełnienie w Panelu pełnych danych przez Partnera oraz spełnić następujące wymagania:
  • zgromadzenie minimalną kwotę wypłaty określoną w zał.1 do niniejszego Regulaminu,
  • przesłanie w dwóch egzemplarzach podpisaną Umowę, o której mowa w §2 pkt 6.
 3. Partnerzy prowadzący działalność gospodarczą powinni do umowy, o której mowa w §2 pkt 6 dołączyć kopie podstawowych dokumentów potwierdzających istnienie Partnera jako przedsiębiorcy (wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku innych form prawnych - wypis z właściwego rejestru lub inny akt potwierdzający istnienie danego podmiotu wraz z kopią decyzji o nadaniu numeru REGON oraz NIP).
 4. Żądanie wypłaty środków pieniężnych powinno być zgłoszone Organizatorowi w Panelu.
 5. Zgłoszenie żądania wypłaty środków pieniężnych powoduje przekształcenie dotychczas zgromadzonych środków o statusie "potwierdzone" na środki o statusie "w trakcie wypłaty".
 6. Realizacja wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych przez Partnera prowadzącego działalność gospodarczą, dokonywana będzie przez Organizatora tylko wtedy, gdy otrzyma on od takiego Partnera fakturę VAT (w przypadku Partnerów prowadzących działalność gospodarczą i będących płatnikami VAT) lub rachunek (w przypadku Partnerów prowadzących działalność gospodarczą i nie będących płatnikami VAT), opiewającą na uprzednio ustaloną między stronami i zweryfikowaną kwotę pieniężną. Faktura VAT lub rachunek powinny być przesłane na adres Organizatora listem poleconym oraz wskazywać sposób kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację wypłaty ze strony Partnera. Faktura VAT i rachunek nie może opiewać na termin płatności krótszy niż do 15 dnia miesiąca następującego kolejno po miesiącu, w którym została zlecona wypłata oraz na inny sposób płatności niż przelew na konto bankowe.
 7. Realizacja wypłat środków pieniężnych zgromadzonych przez Partnera będącego osobą fizyczną będzie dokonywana do 15-go dnia następnego miesiąca, po którym nastąpiło zgłoszenie żądania wypłaty. Wypłaty będą dokonywane na konto bankowe podane przez Partnera w Panelu. Organizator zastrzega sobie prawo do uzależnienia wypłaty środków pieniężnych przez osoby fizyczne, od podania lub zaktualizowania danych wskazanych przez Organizatora, wypełnienia obowiązków wynikających z §6 pkt 2 niniejszego Regulaminu oraz podania danych niezbędnych do prawidłowego wywiązania się przez Organizatora ze zobowiązań wobec organów skarbowych, ZUS, itp. Organizator dostarczy Partnerowi niezbędne treści dokumentów, które po uzupełnieniu i podpisaniu przez Partnera winny być odesłane w tradycyjnej formie papierowej na adres Organizatora podany w §1 pkt 1. Zaniechanie dostarczenia podpisanych dokumentów przez Partnera równoznaczne jest z rezygnacją przez Partnera z żądania wypłaty środków pieniężnych w najbliższym możliwym terminie. Żądanie zapłaty może zostać zrealizowane wyłącznie po dostarczeniu Organizatorowi podpisanych umów i oświadczeń.
 8. Środki pieniężne podlegające wypłacie będą pomniejszane o wszelkie należności, które Organizator zobowiązany jest potrącić i odprowadzić na rzecz uprawnionych podmiotów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie w danym przypadku. Zgromadzona suma na koncie należącym do Partnera jest kwotą brutto, od której zostanie odliczony przez Organizatora stosowny podatek dochodowy lub podatek VAT w przypadku Partnera, prowadzącego działalność gospodarczą, uprawnionego do wystawiania Faktur VAT.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłat środków pieniężnych, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów przesłanych przez Partnera lub w przypadku innych nieprawidłowości, do czasu ostatecznego ich wyjaśnienia z Partnerem, co nie będzie rodziło uprawnień Partnera do naliczania jakichkolwiek dodatkowych opłat, w tym odsetek ustawowych za nieterminową płatność.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZASTRZEŻENIA


 1. Wszelkie prawa autorskie do wykorzystywanych przez Partnerów narzędzi należą wyłącznie do Organizatora.
 2. Organizatorowi służy prawo jednostronnego i natychmiastowego zablokowania współpracy z Partnerem w ramach Programulub zakończenia współpracy z Partnerem w przypadku niestosowania się przez Partnera do postanowień niniejszego Regulaminu jak i decyzji Organizatora podjętych na podstawie Regulaminu.
 3. Jednostronne zakończenie współpracy z Partnerem z przyczyn przez niego zawinionych, zawsze powoduje anulowanie wszelkich środków i innych korzyści przyznanych w wyniku wcześniejszej współpracy w ramach Programu, w tym również traci on prawo do domagania się wypłaty jakichkolwiek środków pieniężnych.
 4. W przypadku rezygnacji przez Partnera z własnej inicjatywy ze współpracy w ramach Programu, czego Partner może dokonać w każdej chwili zgłaszając to Organizatorowi, Partner może zażądać wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych w trakcie współpracy oraz ich wypłaty, jeśli ich suma przekroczyła próg Kwoty Minimalnej.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora po naliczeniu punktów, iż Partner działał dla zdobywania punktów w sposób nieuczciwy, sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującym prawem, Organizator uprawniony jest do natychmiastowego anulowania wszelkich przyznanych takiemu Partnerowi korzyści.
 6. Organizatorowi służy prawo jednostronnego całkowitego zakończenia lub wstrzymania działania Programu oraz innych Serwisów Organizatora bez podawania przyczyn. W takim przypadku Organizator wypłaci środki pieniężne zgromadzone na kontach Partnerów oraz dokona wypłat za zasadach określonych w §6 Regulaminu.
 7. W przypadku zablokowania konta Partnera w ramach Programu lub zakończenia współpracy z Partnerem, zobowiązany jest on do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości będących podstawą zablokowania lub usunięcia hiperłączy oraz wszystkich graficznych i tekstowych elementów promocyjnych ze stron, na których Partner je zamieścił, pod rygorem odmowy wydania korzyści uzyskanych z tytułu współpracy w ramach Programu.
 8. Organizator mimo dołożenia wszelkich starań, aby obsługiwany przez niego system informatyczny działał w sposób stały i prawidłowy, nie ponosi odpowiedzialności za jego dysfunkcję spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora, a w związku z tym nikomu nie służą żadne roszczenia do Organizatora wynikłe z wyżej wymienionych przyczyn.
 9. Definitywne zakończenie świadczenia usług przez Organizatora lub przeniesienia ich na inny podmiot, powoduje jednoczesne zakończenie realizacji współpracy w ramach Programu chyba, że co innego zostanie uzgodnione między stroną dokonującą zbycia, a stroną przejmującą.
 10. Zmiana Regulaminu może być dokonywana przez Organizatora w każdym czasie, przy czym Organizator zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie wszystkich Partnerów w drodze umieszczenia stosownego komunikatu na stronach Programu lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Partnera podany podczas rejestracji.

Zał. nr 1 Prowizje Partnera


 1. Minimalna Kwota Wypłaty wynosi 100,00zł.
 2. Prowizje z tytułu zakupów dokonanych przez osoby, które trafiły do Sklepu z polecenia Partnera - 20% wartości zamówień brutto.
 3. Prowizje z tytułu Drugiego poziomu - 20% prowizji Partnera Drugiego poziomu brutto.
 4. Prowizje z tytułu Trzeciego poziomu - 5% prowizji Partnera Trzeciego poziomu brutto.
stopka
Strona główna | Klucz do wiedzy | Prezentacja video | Zamówienie | Regulamin | Pozycja w google All Rights Reserved 2015 Lockpicker.pl
 • Dane kontaktowe
 • Wydawnictwo Lockpicker
 • ul. Łanowa 4/3, Zabrze
 • Email: